جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳ | Friday, 19 July , 2024
مصوبات جلسه یکصدو هشتادو پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 فروردین 1400

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هجدهم اسفندماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو شصت وسوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 18 آبان 1399

مصوبات جلسه یکصدو شصت وسوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و شصت وسومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و هشتم مهرماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو شصت ویکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 مهر 1399

مصوبات جلسه یکصدو شصت ویکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و شصت ویکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هفدهم مهرماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو پنجاه و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 مهر 1399

مصوبات جلسه یکصدو پنجاه و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و چهارم شهریورماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوپنجاهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 24 شهریور 1399

مصوبات جلسه یکصدوپنجاهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و پنجاهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ سی ام تیرماه ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوچهل و نهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 24 شهریور 1399

مصوبات جلسه یکصدوچهل و نهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و سوم تیرماه ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.