چهارشنبه, ۱۴ خرداد , ۱۳۹۹ Wednesday, 3 June , 2020
مصوبات جلسات رسمی شورای اسلامی شهر مقدس قم
مصوبات جلسه یکصدوچهلمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 06 اردیبهشت 1399

مصوبات جلسه یکصدوچهلمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوچهلمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و پنجم فروردین ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوسی و ششمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 06 اردیبهشت 1399

مصوبات جلسه یکصدوسی و ششمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوسی و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و ششم اسفند 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوسی و پنجمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 06 اردیبهشت 1399

مصوبات جلسه یکصدوسی و پنجمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوسی و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و یکم اسفند ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوسی و چهارمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 06 اردیبهشت 1399

مصوبات جلسه یکصدوسی و چهارمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوسی و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دوازدهم اسفند 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوسی و سومین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 06 اردیبهشت 1399

مصوبات جلسه یکصدوسی و سومین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوسی و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و هشتم بهمن 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوبیستم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 آذر 1398

مصوبات جلسه یکصدوبیستم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوبیستمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ چهارم آذرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.