یکشنبه, ۱۷ آذر , ۱۳۹۸ Sunday, 8 December , 2019
مصوبات جلسات رسمی شورای اسلامی شهر مقدس قم
مصوبات جلسه یکصدوبیستم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 آذر 1398

مصوبات جلسه یکصدوبیستم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوبیستمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ چهارم آذرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوهجدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 آذر 1398

مصوبات جلسه یکصدوهجدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوهجدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و هفتم آبان ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوهفدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 آذر 1398

مصوبات جلسه یکصدوهفدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوهفدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیستم آبان 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوشانزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 آذر 1398

مصوبات جلسه یکصدوشانزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوشانزدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ سیزدهم آبان ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدویازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 28 شهریور 1398

مصوبات جلسه یکصدویازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدونهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و پنجم شهریور ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدونهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 27 مرداد 1398

مصوبات جلسه یکصدونهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدونهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و هفتم مردادماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.