عوارض و خدمات شهرداری در سال ۹۸ افزایش محسوسی نخواهد داشت
عوارض و خدمات شهرداری در سال ۹۸ افزایش محسوسی نخواهد داشت
اخوان اظهار داشت: شورای شهر در تلاش است تا حداقل فشارهای اقتصادی به مردم وارد شود به همین دلیل عوارض و بهای خدمات شهرداری در بودجه سال آینده شهرداری حداکثر 10 تا 15 درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه اصل بازنگری و کارشناسی در اصول صلحنامه میان شهرداری و مردم غیرقابل اجتناب است گفت: باید مصادیق مختلف در یک طرح جامع با توجه به اقتضائات مختلف در نظر گرفته شود تا علاوه بر انگیزه شهروندان برای عقب نشینی، منافع مردم و شهرداری نیز رعایت شود.
مجید اخوان با بیان اینکه نیازمند طرح جامع برای صلح نامه میان شهروندان و شهرداری وجود دارد تاکید کرد: طرح جامع صلحنامه می تواند گره بسیاری از طرح های عمرانی و بازگشایی معابر قم که با مشکل عقب نشینی خانه ها مواجه است، حل می شود.
وی با اشاره به ضرورت افزایش عوارض و بهای خدمات شهرداری گفت: درشرایط اقتصادی کنونی، هزینه های تحمیلی به شهرداری به طور چشمگیری افزایش یافته و این در حالی است که از نظر درآمدی هیچ تغییری برای شهرداری ها ایجاد نشده است.
اخوان ادامه داد: شورای شهر در تلاش است تا حداقل فشارهای اقتصادی به مردم وارد شود به همین دلیل عوارض و بهای خدمات شهرداری در بودجه سال آینده شهرداری حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.