بازنگری طرح ساماندهی ورودی شهر قم از محور جاده قدیم کاشان
بازنگری طرح ساماندهی ورودی شهر قم از محور جاده قدیم کاشان
امرالهی گفت: با توجه به اینکه طرح ساماندهی ورودی شهر مقدس قم از سمت کاشان امکان تحقق اجرایی ندارد و نیازمند بازنگری است باید عطف به این مهم شرایط امروزین شهر قم و منطقه جمکران مد نظر قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس روح اله امرالهی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مقدس قم با اشاره به توجه به عدالت اجتماعی در توزیع پروژه های شهری، اظهار داشت: در تمام مراحل انجام پروژه های شهری در حوزه های مختلف توجه به محلات کم برخوردار و ایجاد عدالت اجتماعی در دریافت خدمات از اولویت های مهم مدیریت شهری بوده و خواهد بود.
وی افزود: در آخرین جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری نیز مصوب گردید تا تملک خیابان های شهید حاج رضایی و شیخ حسن مثله در اولویت تملک قرار گیرد تا با بازگشایی این مسیر تغییر قابل توجهی در چهره منطقه و محدوده مسجد مقدس جمکران داشته باشیم.
امرالهی در خصوص سایر مصوبات این جلسه نیز گفت: آغاز طرح باغ موزه آب در منطقه جمکران و بازنگری و سامانهی طرح ورودی شهر قم از جاده قدیم کاشان در دستور منطقه قرار گرفته است و امید داریم در این حوزه نیز شاهد تغییرات قابل توجه و در شان مردم شریف قم و مسجد مقدس جمکران باشیم.