اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم
اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره پنجم
اعضای محترم شورای اسلامی شهر مقدس قم در دوره پنجم به شرح زیر می باشند: