مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ شانزدهم فروردین ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هشتمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱400/01/16مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً عطف به لايحه شماره 42881 مورخ 11/08/1399 موضوع اخذ مصوبه تفريغ بودجه سال 1398 شهرداری قم ، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسات کميسيون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و جلسات کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمي روز دوشنبه مورخ 16/01/1400 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد در نتيجه تفريغ بودجه سال 1398 شهرداری قم از حیث تحقق درآمدها و منابع تامین اعتبار با رقم وصولی قطعی 16.295.870.424.306 ريال (شانزده هزار و دویست و نود و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار و سیصد و شش ريال)و از حيث هزينه‌های قطعی جاری و عمرانی به مبلغ 20.329.207.425.773 ريال (بیست هزار و سیصد و بیست و نه میلیارد و دویست و هفت میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و سه ريال) به پیوست یک جلد کتابچه تفریغ بودجه سال 1398 شهرداری قم ممهور به مهر شورا و با لحاظ تذکرات ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2-