مصوبات جلسه چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم
مصوبات جلسه چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم
چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هجدهم مرداد ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه چهارم دوره ششم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۴۰۰/۰5/۱8مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- با احترام عطف به لایحه شماره 24201 مورخ 10/05/1400 موضوعاخذ مجوز افزايش اعتبار رديف بودجه تملك فضاي سبز (باغ جهانگيري و باغات اطراف جمكران) ،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون برنامه وبودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در چهارمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 18/05/1400شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شوراتشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد.در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسیدو مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

2- با احترام عطف به لایحه شماره 23944 مورخ 09/05/1400 موضوعاخذ مجوز انتشار اوراق مشاركت ١٤٠٠ طرح قطار شهري قم به مبلغ 20.000 ميليارد ريال،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون برنامه وبودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوعجهت تصويب نهايي در چهارمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 18/05/1400شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شوراتشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد.در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و صرفاً جهت قطار شهری قمبه اتفاقآرا به تصویب رسیدو مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

3- با احترام عطف به لایحه شماره 23939 مورخ 09/05/1400 موضوعاخذ مجوز اجراي قراردادهاي مربوط به بازار گرداني ، متعهد پذيره نويسي ، عامليت و ضمانت مترو و اتوبوس شهرداري قم با شركت تامين سرمايه كاردان و بانك شهر جهت انتشار٦٥٠٠ميليارد ريال اوراق مشاركت،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون برنامه وبودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در چهارمین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 18/05/1400شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شوراتشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد.در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسیدو مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.