مصوبات جلسه چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم
مصوبات جلسه چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم
چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هجدهم مرداد ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه چهارم دوره ششم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

۱- با احترام عطف به لایحه شماره ۲۴۲۰۱ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۰ موضوعاخذ مجوز افزایش اعتبار ردیف بودجه تملک فضای سبز (باغ جهانگیری و باغات اطراف جمکران) ،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه وبودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در چهارمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۰شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شوراتشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد.در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسیدو مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۲- با احترام عطف به لایحه شماره ۲۳۹۴۴ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۰ موضوعاخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت ١۴٠٠ طرح قطار شهری قم به مبلغ ۲۰٫۰۰۰ میلیارد ریال،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه وبودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوعجهت تصویب نهایی در چهارمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۰شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شوراتشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد.در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و صرفاً جهت قطار شهری قمبه اتفاقآرا به تصویب رسیدو مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

۳- با احترام عطف به لایحه شماره ۲۳۹۳۹ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۰ موضوعاخذ مجوز اجرای قراردادهای مربوط به بازار گردانی ، متعهد پذیره نویسی ، عاملیت و ضمانت مترو و اتوبوس شهرداری قم با شرکت تامین سرمایه کاردان و بانک شهر جهت انتشار۶۵٠٠میلیارد ریال اوراق مشارکت،بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه وبودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در چهارمین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۰شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شوراتشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأی گذاشته شد.در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آرا به تصویب رسیدو مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه‌ مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.