کسب عنوان اثر شایسته تقدیر در سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری توسط دکتر دهناد
کسب عنوان اثر شایسته تقدیر در سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری توسط دکتر دهناد
اثر دكتر سید محمدحسین دهناد، عضو شورای اسلامی شهر مقدس قم در سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و هشتمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری حائز عنوان شایسته تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، در سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری و هشتمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری، اثر دکتر سید محمد حسین دهناد عضو شورای اسلامی شهر مقدس قم با عنوان ” مدیریت روسازی در عصر حاضر ” حائز اثر شایسته گردید.