مهندس امرالهی به عنوان دبیر اول و سخنگوی مجمع روسای کمیسیون های شهر سازی کلانشهر ها و مراکز استان های کشور انتخاب شد
مهندس امرالهی به عنوان دبیر اول و سخنگوی مجمع روسای کمیسیون های شهر سازی کلانشهر ها و مراکز استان های کشور انتخاب شد
در این مجمع که اولین اجلاس دوره ششم روسای شهرسازی شوراهای اسلامی کلانشهر ها و مراكز استان ها بود پس از انتخابات بین اعضای حاضر مهندس روح اله امراللهی به عنوان دبیر اول و سخنگوی مجمع روسای کمیسیون های شهر سازی کلانشهر ها و مراكز استان های کشور انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس امرالهی رئیس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر مقدس قم به عنوان دبیر اول و سخنگوی مجمع روسای کمیسیون های شهر سازی کلانشهر ها و مراکز استان های کشور انتخاب شد، این انتخاب در مجمع روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شورا های اسلامی کلانشهر ها و مراکز استان ها که به میزبانی شهر تبریز برگزار شد، صورت گرفت.

در این مجمع که اولین اجلاس دوره ششم روسای شهرسازی شوراهای اسلامی کلانشهر ها و مراکز استان ها بود پس از انتخابات بین اعضای حاضر مهدی عباسی عضو و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرا به عنوان رئیس انتخاب شد.

همچنین سایر اعضای هیئت رییسه نیز به شرح ذیل انتخاب شدند:
نایب رئیس اول بابایی، تبریز
نایب رئیس دوم، طالب، زنجان
دبیر اول و سخنگو، روح الله امراللهی قم
دبیر دوم ایرجی، ساری
رییس کمیته بازآفرینی میرباقری،اصفهان
رییس کمیته شهرسازی بیاتی، شهرکرد
رییس کمیته معماری و طراحی شهری ترابی، شیراز