شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۰ Saturday, 24 July , 2021
مصوبات جلسه یکصدو نود و پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۰۱ تیر ۱۴۰۰

مصوبات جلسه یکصدو نود و پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و نود و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هفدهم خرداد ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو نود و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۰۱ تیر ۱۴۰۰

مصوبات جلسه یکصدو نود و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و نود و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دهم خرداد ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو نود و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

مصوبات جلسه یکصدو نود و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و نود و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو نودم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

مصوبات جلسه یکصدو نودم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و نودمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو نهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو نهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هشتاد و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و سوم فروردین ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ شانزدهم فروردین ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.