شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳ | Saturday, 13 July , 2024
مصوبات جلسه یکصدو شصت وهفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 24 آذر 1399

مصوبات جلسه یکصدو شصت وهفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و شصت و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ سوم آذر ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو شصت وششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 24 آذر 1399

مصوبات جلسه یکصدو شصت وششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و شصت وششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و ششم آبان ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو شصت وپنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 21 آبان 1399

مصوبات جلسه یکصدو شصت وپنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و شصت وپنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ نوزدهم آبان ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو شصت وچهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 18 آبان 1399

مصوبات جلسه یکصدو شصت وچهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و شصت وچهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دوازدهم آبان ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو پنجاه و نهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 مهر 1399

مصوبات جلسه یکصدو پنجاه و نهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و پنجاه و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ سی و یکم شهریورماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو پنجاه و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 مهر 1399

مصوبات جلسه یکصدو پنجاه و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و چهارم شهریورماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.