یکشنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۲ | Sunday, 24 September , 2023
مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و ششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 30 دی 1399

مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و ششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و دوم دی ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 22 دی 1399

مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ پانزدهم دی ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 22 دی 1399

مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هفتاد و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هشتم دی ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و دوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 22 دی 1399

مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و دوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هفتاد و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ یکم دی ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو هفتادم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 09 دی 1399

مصوبات جلسه یکصدو هفتادم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هفتادمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و چهارم آذر ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو شصت و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 24 آذر 1399

مصوبات جلسه یکصدو شصت و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و شصت وهشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دهم آذر ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.