پنج شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 23 September , 2021
مصوبات جلسه یکصدوچهاردهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۱۶ آذر ۱۳۹۸

مصوبات جلسه یکصدوچهاردهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوچهاردهمن جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هشتم مهر ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوسیزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۱۶ آذر ۱۳۹۸

مصوبات جلسه یکصدوسیزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدودوازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هشتم مهرماه ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدودوازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۱۶ آذر ۱۳۹۸

مصوبات جلسه یکصدودوازدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدودوازدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ ششم مهرماه ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدودوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۱۶ تیر ۱۳۹۸

مصوبات جلسه یکصدودوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدودومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دهم تیرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدویکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۰۵ تیر ۱۳۹۸

مصوبات جلسه یکصدویکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدو یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ سوم تیرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۰۲ تیر ۱۳۹۸

مصوبات جلسه یکصدم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیستم و هفتم خرداد ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.