یکشنبه, ۴ اسفند , ۱۳۹۸ Sunday, 23 February , 2020
مصوبات جلسه یکصدوسی امین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 28 بهمن 1398

مصوبات جلسه یکصدوسی امین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوسی امین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هفتم بهمن ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوبیست و نهمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 28 بهمن 1398

مصوبات جلسه یکصدوبیست و نهمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوبیست و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و سوم دی ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوبیست و هفتمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 28 بهمن 1398

مصوبات جلسه یکصدوبیست و هفتمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوبیست و هفتم جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ پانزدهم دی ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوبیست و پنجمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 28 بهمن 1398

مصوبات جلسه یکصدوبیست و پنجمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوبیست و بیست و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ نهم دی ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوبیست و دوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 28 بهمن 1398

مصوبات جلسه یکصدوبیست و دوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوبیست و دوم جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و پنجم آذرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدوبیست و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 28 بهمن 1398

مصوبات جلسه یکصدوبیست و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدوبیست و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ یازدهم آذرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.